Kafkas unicitet och det remarkabla genomslag som termen “kafkaesk” har rönt sedan ett halvt sekel tillbaka, det är fenomen vi alla känner till. Denna bok, Kafka och det kafkaeska, undersöker naturen av både denna unicitet och genesen till liksom essensen av begreppet “kafkaesk”. Svaren på frågorna i undersökandet är centrerade till den egenartade struktur man kan finna i Kafkas mest ”typiska” verk, ( med avseende på termen ”kafkaesk”) som Processen och Förvandlingen. Denna struktur utmärker sig då främst, om man vill se till det determinerande för denna unicitet och detta effektbegrepp, genom ett helt egenartat bruk av en trikotomisk medvetandestruktur, som litterärt grepp, där två omedvetna nivåer spelar ett helt avgörande, dominant spel. Så målas här upp en bild av, att det unika och gripande i kafkaverken inte är effekter som uppkommer genom bruk av yttre stilgrepp, inte genom den helt visst remarkabla känslighet för verklighet och ord som Kafka alltid bar med sig, men genom konsekvent bruk av denna suveränt dynamiska trikotomi, ett bruk som kanske t.o.m. var helt okänt för författaren själv, men som inte desto mindre är den helt styrande faktorn. Det är i själva verket så, tycks det, som om denna dynamik, i denna struktur, bär på en slags självklarhet och spelar på en så hög perfektionsnivå - just i kraft av att den är en dynamik - att man hittills därför – i studiet av ett av världens absolut mest kommenterade författarskap - varit blind för dess existens.


The uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical accuracy of the concept of the Kafkaesque are both phenomena that over the years have been noticed by many readers and scholars. This book tries to unravel the enigma of the concept, by reference to the process of creation, and to Kafka´s implicit use of two unconscious levels within the fictive universe of his most important works. A fruitful explanation of the uniqueness and of the accuracy of these works has been missing. Strange - Kafkaesque - features have been attributed to the short stories and the novels of Kafka. The kafka hero has - rightly - been seen as a mere figure, and the “dream-like” landscape-universe has been seen as a characteristic, and one has been looking upon these entities, together with a few stylistic features, as dominants in the shaping of the concept of the Kafkaesque. This book displays a model and an actual explanation to these features, as well as to what is denoted by the concept, from the perspective of a dynamic contextual center, explained in a model containing three levels, levels found within the discourse of Kafka. The veil of mystery may never be lifted when it comes to Kafka´s classics of Modernity. but it might be essential to know about the technique behind the Kafkaesque to be able to reflect upon the Self-consciousness of Modern Man of the 20ieth century, a century so intensely marked by a dialogue between society and the works and ideas of Sigmund Freud. Self-consciousness of Man, as it appeared with St. Augustine, the great Italian Renaissance writers, Erasmus, Shakespeare, Montaigne, the German secular Romantics and Hegel, swiftly developed into something even much more complex with the appearance of Freud and the publication of his Traumdeutung in the year of 1900, and, more so, with the creation of the Kafkaesque, with the works of Kafka, around 1912.


Diverse nedladdningsbara texter (PDF) på svenska av Kaj Genell:

Tieck och den blonde Eckbert
Flauberts ironi
Kafkas liv i årtal.
Kafkas brev till fadern.
Kafkas Schakaler och araber.

Kafkas 'Amerika'
here